Research DirectionsSerial Number

Research Topic

Research Contents

Main Members

1

Microwave Remote Sensing Techniques

1. Ocean microwave remote sensing mechanism;

2. Microwave remote sensing of ocean dynamic environment;

3. Microwave remote sensing detection of marine target.

ZHANG Jie, YAN Qiushuang, WAN Yong, ZHOU Peng, QU Xiaojun

2

High-Resolution Images of Wetlands

1. Remote Sensing Monitoring of Wetland;

2. Analysis of Spatial-temporal Evolution of Wetland;

3. Detect Invasive Species;

4. Wetland Carbon Sequestration and Carbon Cycle.

LIU Shanwei, XU Mingming, ZHANG Aizhu, GUAN Qingchun, WANG Wuli

3

Environmental Remote Sensing

1. Water quality remote sensing;

2. Wetland remote sensing;

3. Soil salinization remote sensing;

4. Urban remote sensing;

5. Urban environment remote sensing.

LI Zhongwei, ZHANG Jie, WAN Jianhua, FAN Yanguo, SUN Genyun, SHENG Hui, SONG Dongmei, ZHANG Aizhu, XU Mingming

4

Full Chain of Oil Spill

1. Multi-dimensional Remote Sensing Oil Spill Information Acquisition;

2. Oil Spill Detection Algorithm;

3. Oil Spill Drift Prediction.

LI Zhongwei, SONG Dongmei, LIU Shanwei, LV Xinrong, WANG Bin, YANG Junfang, REN Peng, GAO Han

5

Dynamic Environment and Navigation Safety

1. Navigational Risk Assessment;

2. Route Optimization Algorithm;

3. Multi-Source Data Assimilation;

4. Intelligent Forecast.

LIU Shanwei, LI Yong, HUANG Binghu, WANG Haiqi, ZENG Zhe, BAI Yongliang, ZHAO Jian

6

Data Science and Decision Support

1. Coastal Vulnerability / Resilience Assessment;

2. Marine Disaster Risk Analysis and Early Warning;

3. Maritime Emergency Situation Awareness and Response;

4. Safety Guarantee of Maritime Navigation Environment.

ZHANG JieGUAN Qingchun

7

Intelligent Forecast Technology and Fishing Vessel Network

1. Marine Intelligent Forecasting Technology;

2. Cloud Computing and Big Data.

LI Shibao

8

Acoustic Oceanography and Acoustic Networking

1. Underwater Acoustic Detection and Networking;

2. Underwater Navigation Positioning and Networking.

CUI Xuerong, WANG Zhenjie, HE Kaifei, JIANG Bin, NIE Zhixi

9

Unmanned Ecological Observation System and Networking

1. Special Intelligent Unmanned Ship System;

2. Obstacle Avoidance Detection and Control of Unmanned Ship;

3. OFDM Signal Processing, OFDM Wave Form Design.

DAI Yongshou, LI Shibao, LI Ligang, LUO Cai, DING Shuyan

WANG Haiyan

10

Shipborne HF Surface Wave Radar (HFSWR) and Network Observation

1. Ocean state monitoring with new system HF surface wave radar;

2. Shipborne HF surface wave radar (HFSWR) and network observation Technology;

3. Marine Target Detection with Multi-means Fusion.

JI YonggangSUN Weifeng

11

BDS/GNSS Navigation and Positioning and Its Application

1. BDS / GNSS Real-time Precise Positioning, Velocity and Attitude Determination;

2. GNSS Meteorology, Studies of Ionosphere and Tropospheric;

3. GNSS-R Ocean Remote Sensing;

4. Hydrographic Surveying and Charting;

5. GNSS Seismology.

WANG Zhenjie, FAN Shijie, JI Shengyue, HE Kaifei, NIE Zhixi, ZANG Jianfei

12

Geodynamics

1. Geodynamics and Ground Stress Analysis Simulation;

2. Gravity Field Forward and Inversion and High-precision Marine Gravity Anomaly Inversion;

3. Marine Sedimentary Dynamics;

4. Sea Level Change Analysis and Prediction.

BAI Yongliang, LIU Shanwei,ZHAO Jian, ZHENG Hongxia, LI Bowen

13

Hyperspectral Remote Sensing Intelligent Interpretation

1.Artificial intelligence optimization algorithm;

2. Hyperspectral remote sensing image processing and application;

3. Intelligent processing of remote sensing big data.

SUN Genyun, SONG Dongmei, ZENG Zhe, XU Mingming, ZHANG Aizhu, WANG Bin, CUI Jianyong

14

Photogrammetry and 3D Reconstruction

1. UAV Tilt Photogrammetry;

2. Point Cloud Modeling and Visualization Application;

3.3D Laser Point Cloud Modeling Analysis.

SHENG Hui, FAN Yanguo, LIU Shanwei, XU Mingming, WANG Bin, LI Guosheng

15

Geographic Information System and Its Application

1.Marine Spatial Information Technology;

2. Data Mining Algorithm and Application;

3. Geographic Information and Machine Learning;

4. Spatial and Temporal Statistical Analysis;

5.Research on Marine Information Sharing and Integration Technology;

6.Intelligent Path Planning Method;

7.3S Integrated Application;

8. Development of Geographic Information Engineering;

9. Hydrological Model.

WANG Haiqi, WAN Jianhua, FAN Yanguo, HUANG Binghu, HE Yawen, ZENG Zhe, LI Guosheng, AN Congrong, LIU Ruijuan, WU Huisheng, LI Lianwei

16

Big Data and Artificial Intelligence

1. Big Data Intelligent Processing and Application;

2. Wireless Location Algorithm and Protocol;

3. Wireless Big Data;

4. IoT and Embedded System.

LI Zhongwei, CUI Xuerong, LI Shibao, LI Yong

17

Mobile Communication and Wireless Technology

1. Automatic Networking Communication of Unmanned Vehicles;

2. Optimization for Wireless Communication Network;

3. Multimedia Information Processing;

4. FPGA Digital Communication System;

5. Cyber-Physical System and Communication Security.

LU Xiaoxuan, JIANG Bin, CAI Liping, GU Chaozhi, GUO Xiaofei, SHU Ruo, LI Li, ZHANG Xiling

18

Artificial Intelligence and Intelligent Information Processing

1. Machine Learning;

2. Multi-Source (Visible light, Infrared, Hyperspectral, Radar, etc.) Signal / Image / Video Big Data Analysis and Processing;

3. Intelligent Information Processing, Machine Learning;

4. Bionic Unmanned System Design Related Technologies;

5. Underwater Acoustic Signal Processing.

REN Peng, REN Xuhu, LI Li, LUO Cai, ZHOU Weidong, WEI Shaopeng

19

Modern Electronic System Design

1. High-speed Signal Processing Hardware System Design;

2. Design and Development of Modern Electronic System Hardware and Software System;

3. Design and Development of Petroleum Special Instrument;

4. Design and Development of Computer Measurement and Simulation System;

5. Design of Anti-radiation Chip.

REN Xuhu, SONG Huajun, DONG Chaoqun

20

Remote Sensing Image Processing and Intelligent Algorithm

1. Machine Vision Technology;

2. Image Denoising, Dehazing, Deblurring, Super-resolution Reconstruction;

3. Virtual Simulation and Virtual Instrument Technology;

4. Remote Sensing Information Acquisition and Processing Technology Based on Big Data Deep Learning;

5. Mesh Generation and Optimization;

6. Image Encryption.

LV Xinrong, ZHOU Peng, SONG Huajun, SUN Weifeng, CHEN Zhen, WAN Yong, WANG Wuli, LIN Qin, YANG HuaPERSON IN CHARGE OF RESEARCH
hekaifei

Deputy Dean

HE Kaifei

Email: kfhe@upc.edu.cn

Secretary:
CHEN Haixiang
Email:chenhaixiang@upc.edu.cn